Alle vacatures Print Solliciteer
Nederlands

Vacature: Lid Raad van Advies - Profiel Finance & Control - Raad voor Rechtsbijstand

Plaatsingsdatum 30-11-2018 Functiecategorie Financieel economisch / Bedrijf...
Standplaats Utrecht Niveau -
Opleidingsniveau WO / PhD Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd
Uren 2 - 0 Salaris

Functieprofiel lid Raad van Advies - Raad voor Rechtsbijstand

Profiel Finance & Control


Benoeming en taken Raad van Advies

De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Het centraal kantoor van de Raad is gevestigd aan de Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht.

De Raad van Advies heeft tot taak om de algemeen directeur/bestuurder van de Raad voor Rechtsbijstand (het bestuur) gevraagd en ongevraagd te adviseren inzake het te voeren beleid en de te volgen strategie. De Raad bestaat uit vijf personen.

De leden van de Raad van Advies richten zich bij de vervulling van deze adviserende taak naar het belang van de Raad voor Rechtsbijstand en wegen daartoe alle in aanmerking komende belangen, in het bijzonder het belang van het goed functioneren van het stelsel voor de verlening van gefinancierde rechtsbijstand en het algemeen belang af.

De adviserende rol strekt zich onder andere uit tot het jaarplan en de begroting die door het bestuur worden vastgesteld, de inrichting van jaarrekening, die door het bestuur wordt vastgesteld, grote meerjarige investeringen, waaronder die in automatiseringsprojecten, het bestuursreglement en de beleidsregels voor het beoordelen van toevoegingsaanvragen en -declaraties die door het bestuur worden vastgesteld. Het bestuur betrekt de adviezen die hem worden uitgebracht bij de door hem te nemen besluiten.

De Raad van Advies staat de minister voor Rechtsbescherming (c.q. het ministerie van Justitie en Veiligheid, JenV) terzijde met inlichtingen en advies. De Raad van Advies kan de minister adviseren over de algemene gang van zaken in de Raad voor Rechtsbijstand. Het gaat in dat verband mede om het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand zoals dat door de Raad voor Rechtsbijstand wordt uitgevoerd.

De Raad van Advies ziet voorts toe op de werkzaamheden van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Raad. De Raad van Advies houdt toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid en op de kwaliteit van de organisatie en op de behoorlijke vervulling van de bij of krachtens wet aan de Raad voor Rechtsbijstand opgedragen taken. Dit toezicht omvat de realisatie van de doelstellingen van de Raad voor Rechtsbijstand, de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten het bestuur en de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlemechanismen, waaronder de naleving van de relevante wet- en regelgeving.

In de afgelopen jaren is het stelsel van rechtsbijstand, inclusief de rol die de Raad voor Rechtsbijstand hierin vervult, uitgebreid onderwerp van (politieke) discussie geweest. Het regeerakkoord (2017) kondigt een herziening van het stelsel van rechtsbijstand aan. De toekomstvisie op de rechtsbijstand en de contouren van het nieuwe stelsel tekenen zich snel af. De koers is duidelijk. Dit zal ook voor de Raad een flinke veranderopgave betekenen. Voor de leden van de Raad van Advies betekent dit dat zij in deze veranderende situatie de bestuurder en de minister adviseren op zowel de inhoudelijke als organisatorische veranderopgave.

 

De Raad van Advies vergadert regulier vijf keer per jaar in voltallige samenstelling na kantoortijd. Daarnaast kunnen leden buitenom de vergaderingen bij overleg betrokken zijn. Één lid met financiële expertise is betrokken bij het jaarrekening- en begrotingstraject en besteedt daaraan twee tot drie extra overleggen.

De Wet op de rechtsbijstand (Wrb) stelt een aantal eisen aan de Raad van Advies:

• de Raad van Advies stelt een reglement op dat aan de minister ter goedkeuring wordt voorgelegd.
 Dit is gerealiseerd.
• de Raad van Advies stelt een jaarverslag op. Jaarlijks doen leden van de Raad van Advies in het
  jaarverslag van de Raad voor Rechtsbijstand in het kort verslag van hun werkzaamheden.
  De concept-jaarrekening en het concept-jaarverslag worden geagendeerd voor bespreking in de
  maartvergadering van de Raad van Advies;
• een lid van de Raad van Advies kan niet tevens een aan de minister van JenV of Rechtsbescherming
  ondergeschikte ambtenaar zijn;
• een lid van de Raad van Advies bekleedt geen functies die ongewenst zijn met het oog op een
  goede vervulling van deze nevenfunctie.


De minister voor Rechtsbescherming benoemt, schorst en ontslaat de leden en de voorzitter van de Raad van Advies. De Memorie van Toelichting (MvT) op de wijziging van de Wrb in 2010 (bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand) geeft aan dat het mogelijk is dat de Raad van Advies zelf leden aanbeveelt.

De benoemingsprocedure en de kandidaten met wie de Raad de procedure ingaan, worden met het ministerie van JenV afgestemd.

Het is van belang dat de Raad van Advies evenwichtig wordt samengesteld uit leden die vanuit hun verschillende maatschappelijke posities en deskundigheden in staat zijn goed advies te geven over verschillende organisatorische aspecten van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Hierbij valt volgens de MvT te denken aan ICT, financiën, arbeidsverhoudingen, wetenschap, politiek en openbaar bestuur. Een goede vertegenwoordiging uit deze taakgebieden is van belang, opdat de leden van de Raad van Advies tevens kunnen functioneren als ambassadeurs van het stelsel en voor draagvlak kunnen zorgen.


Algemeen profiel lid Raad van Advies
Leden van de Raad van Advies voldoen in het algemeen bij voorkeur aan de volgende eisen:
• affiniteit hebben met het werkveld van de Raad voor Rechtsbijstand;
• beschikken over een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne;
• snel inzicht en overzicht kunnen verwerven, waartoe het vermogen behoort om zich op hoofdlijnen
  een oordeel te vormen over de door het bestuur voorgelegde aangelegenheden;
• zicht hebben op maatschappelijke en politieke verhoudingen;
• open en belangstellende houding, ook naar het management, de OR en het personeel van de
  organisatie en de organisaties in het werkveld van de Raad;
• in staat zijn tot een onafhankelijke opstelling en kritische beoordeling van de eigen bijdrage als
  ‘toezichthouder’;
• in staat zijn om het bestuur te ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van
  organisatieveranderingsprocessen;
• beschikken over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
• innovatief.


Leden van de Raad van Advies moeten daarbij het vermogen hebben het bestuur met advies bij te staan en als alerte sparringpartner te functioneren. Zij weten afstand te houden en wanneer het nodig is dichter bij te komen en te interveniëren.

De Raad zoekt twee leden voor de Raad van Advies

Voor de Raad van Advies worden vanwege vacatures twee nieuwe leden gezocht:
• Één lid met specifieke deskundigheid en ervaring op het gebied van finance & control en inrichting
  en beheersing van automatiserings-/digitaliseringsprojecten. Deze persoon heeft een duidelijke
  visie op de principes en uitgangspunten van Good Governance en is in staat deze te bewaken.
  Dit omvat niet alleen het vermogen tot oordelen en toezicht houden op hoofdlijnen, maar
  evenzeer voldoende flexibiliteit en bereidheid om snel en alert op actuele situaties in te springen.
• Één lid met bestuurlijke ervaring, juridische achtergrond en affiniteit inzake het veld van de rechtsbijstand en de

  hulpverlening aan minder draagkrachtigen. Deze affiniteit kan bijvoorbeeld blijken uit werkervaring in het sociaal

  domein, de advocatuur en/of de rechterlijke macht.

 
De leden van de Raad van Advies ontvangen voor hun werkzaamheden en onkosten een vergoeding van € 185,00 

per vergadering. Reis- en verblijfkosten worden vergoed overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.


Meer informatie en solliciteren

De Raad van Advies wordt in deze procedure ondersteund door mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.

Voor meer informatie over het profiel en de procedure van deze vacature, belt u met Gert-Jan Jongkind, telefoonnummer: 06-50244791.


Uw sollicitatie kunt u indienen, door uw motivatiebrief en cv te uploaden via www.bestman.nl.

U kunt uw motivatiebrief en cv uploaden via de 'solliciteer' button rechtboven en rechtsonder deze pagina. 
Uw cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Nadat uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.


Mocht u na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie maar wel iemand uit uw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan bent u uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.


Procedure

De vacature is opengesteld op vrijdag 30 november 2018.

U kunt reageren tot 21 december. Na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.


In de weken 1 tot en met 3 (2019) worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij
Bestman · Bestuur & Management.

In week 4 worden de door Bestman · Bestuur & Management geselecteerde kandidaten aan de selectiecommissie van de Raad voor Rechtsbijstand gepresenteerd.

In week 5 vindt de 1e selectieronde bij de Raad voor Rechtsbijstand plaats.

In week 6 vindt een eventuele 2e selectieronde bij de Raad voor Rechtsbijstand plaats.

Daarna vindt een gesprek plaats met de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) of de directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (dgRR) van het Ministerie van JenV.
Tenslotte vindt benoeming plaats door de minister van JenV.


Een integriteitsscan kan deel uitmaken van de procedure.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.

 

Meer informatie
Deze vacature betreft een parttime functie.

Functiecategorie(ën) Financieel economisch / Bedrijfskundig / Financieel Management
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Nederland
Trefwoorden

Contactgegevens

Contactpersoon Gert-Jan Jongkind

Vestigingsplaats

Solliciteer