Alle vacatures Print Solliciteer
Nederlands

Vacature: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - Lid Raad van Toezicht

Plaatsingsdatum 28-06-2018 Functiecategorie Onderwijs / Coaching / Trainers
Standplaats Utrecht Niveau -
Opleidingsniveau WO / PhD Dienstverband -
Uren 0 Salaris -

Lid Raad van Toezicht - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht


Waar in het profiel sprake is van ‘zij’ kan ook ‘hij’ gelezen worden.

Organisatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)

Met bijna 4000 studenten is HKU de grootste hogeschool voor de kunsten in Nederland en één van de grootste op kunst en cultuur gerichte opleidingsinstituten in Europa.

HKU bouwt voort op het profiel dat in de afgelopen 30 jaar is ontwikkeld: HKU verbindt kunst, media, nieuwe technologie en ondernemerschap. In de afgelopen jaren heeft HKU de stadscampus gevormd: alle opleidingen van HKU zijn, op korte afstand van elkaar, gevestigd in de binnenstad van Utrecht, met moderne en uitnodigende faciliteiten: werkplaatsen, labs en studio’s en andere praktijkruimten. HKU heeft 527 medewerkers/docenten in de Schools en Expertisecentra en 256 medewerkers in de ondersteuning.


Belangrijke waarden van HKU zijn: leren van elkaar, professionaliteit, maatschappelijke relevantie, innovatie, samenwerken, veelstemmigheid, respect voor het andere perspectief.
HKU richt de blik naar buiten en stimuleert de samenwerking tussen disciplines.
Met (media)technologie, economie en management als onderdeel van het onderwijsaanbod, levert HKU een grote bijdrage aan vernieuwing van creatieve beroepspraktijken.

Gemeenschappelijke ambitie is te excelleren in de cross-over, door het openstellen van het netwerk van ons onderwijs en onderzoek, de vier expertisecentra en de schools, voor onze partners in educatie en creatieve technologie. Onze werkplaatsen en labs vormen het middelpunt van de HKU, waar het ‘maken’ werkelijk en gezamenlijk vorm krijgt.


In dialoog met alle interne en externe stakeholders werkt HKU aan het instellingsplan, met daarin de ambities voor de komende vijf jaar. Het betreft onder meer de ambities op de volgende terreinen:

· Nieuwe beroepspraktijken:
  HKU leidt creatieve professionals op die zich soepel bewegen in verschillende rollen en contexten
  waar een dynamische samenleving om vraagt.

· HKU midden in de samenleving:
  Wie aan de HKU studeert of er werkt weet zich te verhouden tot de veranderingen in de
  samenleving en richt haar blik steeds weer naar buiten. We verbinden ons aan externe partners en

  aan gezamenlijke agenda’s.

· Leven lang leren:
  De snel ontwikkelende arbeidsmarkt en nieuwe beroepspraktijken vragen nieuwe onderwijsvormen
  waarin leren en werken dichter bij elkaar komen. HKU ontwikkelt onderwijs waarin studenten en

  professionals samen leren.

· Creatieve technologie:
  Technologie zien we als een agent in creatieve maakprocessen en is geïntegreerd in onderwijs en
  onderzoek.

· Actieve deelname:
  Studenten en medewerkers zijn actieve deelnemers aan onze leer- en werkgemeenschap.
  Dat is merkbaar in de verantwoordelijkheid die studenten en medewerkers nemen voor zichzelf én
  voor de HKU-community.

· Lerende organisatie:
  Onze ambities vereisen een responsieve organisatie en een lerende grondhouding bij alle HKU’ers.
  Samen leren en werken brengt ons leren en onze organisatie in een versnelling.

Verdere informatie over de organisatie en het huidige beleid van HKU is te vinden op www.hku.nl.

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

De (leden van de) Raad van Toezicht van HKU hebben de volgende taken en bevoegdheden:

· De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene
  gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen.
  Leden van de Raad van Toezicht staan het College van Bestuur met raad ter zijde.
  Bij de vervulling van hun taak is voor de leden het belang van HKU leidend.

· De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden.
  De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn zodanig dat de raad een
  deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen.
  Een van de leden wordt benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad.
· Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt op basis van vooraf openbaar
  gemaakte profielen.
  Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, voor een periode van
  drie jaar en kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd, met een maximum van 8 jaar.

· De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

· De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit
  zonder last of ruggenspraak.
· Leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de hogeschool.
Van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht zijn uitgesloten:

a. personen in dienst van de stichting;

b. personen die een studieovereenkomst hebben met de stichting;

c. personen die lid zijn van het College van Bestuur.

Generieke profielkenmerken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van haar taak, binnen haar rol in het kader van de specifieke profielkenmerken van de Raad.

Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over een relevant maatschappelijk inzicht, relevante maatschappelijke contacten en relevante maatschappelijke betrokkenheid om goed als professioneel toezichthouder te kunnen functioneren.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk kunnen opereren.

Elke schijn van belangenverstrengeling tussen HKU en leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.


Specifieke profielkenmerken Raad van Toezicht:

Specifieke profielkenmerken voorzitter

De voorzitter van de Raad van Toezicht is in staat om conform alle relevante aspecten sturing te geven aan het integrale proces van toezicht.

Specifieke profielkenmerken van alle leden

Een of meer leden van de Raad van Toezicht hebben bekendheid en affiniteit met de volgende onderwerpen:

· onderwijs en onderzoek;

· brede bedrijfskundige deskundigheid (incl. financiën);

· HR & organisatieontwikkeling;

· juridische zaken;

· zicht op ondernemerschap in de creatieve sector;

· overheid en aansluiting op de politieke actualiteit;

· positionering, merkversterking, branding en media.

Specifieke profielkenmerken van het lid, door Centrale Medezeggenschapsraad voorgedragen

Het lid van de Raad van Toezicht, door de Centrale Medezeggenschapsraad voor benoeming voorgedragen, heeft in het bijzonder bekendheid en affiniteit met medezeggenschap en het hoger onderwijs en onderzoek.

Vacature voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter heeft een verbindende leiderschapsstijl en stimuleert samenwerking.
Zij is ervaren toezichthouder en vertrouwd met modern en professioneel toezicht.

Zij is in staat te inspireren en motiveren.

De voorzitter brengt lijn in de vergaderingen van de Raad van Toezicht, bewaakt de focus en biedt daarnaast ook ruimte voor dialoog, reflectie en verkenning.

De voorzitter heeft het vermogen zich te verplaatsen in en zich te identificeren met zowel de interne als externe stakeholders.

Zij is diplomatiek, toegewijd en betrokken en weet met natuurlijke autoriteit rust te brengen.

Zij is analytisch en doortastend en is in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming.

De voorzitter heeft kennis van het werkveld.

Zij is, vanuit haar toezichthoudende rol, in staat HKU op strategisch niveau te vertegenwoordigen.

Zij heeft zicht op de doorontwikkeling van de HKU en heeft visie op de ‘next step’ van HKU.

De voorzitter beschikt over een relevant netwerk, bij voorkeur ook in de stad Utrecht, bestaande uit onderwijsinstellingen, culturele instellingen en samenwerkingspartners, waarbij strikte onafhankelijkheid een belangrijke voorwaarde is.

Vacature lid Raad van Toezicht

Het lid van de Raad van Toezicht dat nu gezocht wordt, beschikt over een profiel ‘onderwijs en onderzoek’.

Zij heeft kennis van en zicht op:

· onderwijsvernieuwing en onderwijsontwikkeling;

· onderwijsprocessen: procesontwerp en procesinrichting;

· praktijkgericht onderzoek, met relevantie voor HKU als HBO-instelling;

· de ontwikkelingen in het HBO en relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Het lid heeft bij voorkeur ervaring in het Hoger Onderwijs.

Zij beschikt over een relevant netwerk, bij voorkeur ook in de stad Utrecht, bestaande uit onderwijsinstellingen, culturele instellingen en samenwerkingspartners, waarbij strikte onafhankelijkheid een belangrijke voorwaarde is.

Inclusie en diversiteit

HKU bevordert de principes van gelijke kansen en inclusie. Diversiteit en complementariteit behoren tot onze identiteit. HKU ziet diversiteit en inclusie als meerwaarde voor het functioneren van de eigen organisatie en van de maatschappij. De praktijk leert dat -zichtbaar- divers/pluriform samengestelde teams breder zijn toegerust op de vragen en uitdagingen die dagelijks op hen afkomen. De Raad van Toezicht van HKU hecht aan pluriforme samenstelling.


Voorwaarden

De nieuwe voorzitter en het nieuwe lid van de Raad van Toezicht worden door de huidige leden van de Raad van Toezicht benoemd als voorzitter en als lid van de Raad van Toezicht voor een periode van maximaal drie jaar, waarna herbenoeming mogelijk is. Honorering van deze nevenfunctie geschiedt volgens de normering die binnen het Platform Toezichthouders Hogescholen is afgesproken.


Meer informatie

Bestman · Bestuur & Management kan u meer informatie verschaffen over functie.

Voor inhoudelijke en/of procedurele vragen kunt u contact opnemen met mr. Gert-Jan Jongkind, via telefoonnummer 06-50244791.

Mocht u na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie maar wel iemand uit uw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan bent u uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.

Solliciteren

De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door Bestman · Bestuur & Management.

Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de ‘solliciteren’ button en uw motivatiebrief en uw cv oploaden.

Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Indien u deze niet binnen een werkdag ontvangt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.


Planning
U kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 10 augustus 2018.
Na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.

In de maanden juli en augustus worden voorselectiegesprekken gevoerd bij Bestman · Bestuur & Management in Amsterdam.

Op donderdag 20 september 2018 worden de door Bestman · Bestuur & Management voorgeselecteerde kandidaten aan de Benoemingsadviescommissie (BAC) van HKU gepresenteerd.

 

Op maandagmiddag 8 oktober vindt voor de vacature lid RvT de eerste ronde selectiegesprekken plaats met de BAC van HKU.

 

Op donderdagmiddag 11 oktober vindt voor de vacature lid RvT een eventuele tweede ronde selectiegesprekken plaats met de BAC van HKU.

 

Op 22 oktober 2018 vindt in de vergadering van de RvT de definitieve benoeming plaats.
Dit is tevens de startdatum voor de nieuwe voorzitter en het nieuwe lid van de Raad van Toezicht van HKU.


U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.

 

 

 

 

 

Meer informatie
Deze vacature betreft een parttime functie.

Functiecategorie(ën) Onderwijs / Coaching / Trainers
Branch(es) Onderwijs / Opleiding
Provincie(s) Utrecht
Trefwoorden

Contactgegevens

Contactpersoon Gert-Jan Jongkind

Vestigingsplaats

Solliciteer