Alle vacatures Print Solliciteer
Nederlands

Vacature: Griffier - Gemeente Smallingerland

Plaatsingsdatum 25-08-2018 Functiecategorie Directie / Management / Bestuur
Standplaats Drachten Niveau Manager
Opleidingsniveau WO / PhD Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd m...
Uren 36 Salaris Schaal 14

Profielschets Griffier - Smallingerland


NB: Waar in dit profiel hij/hem/zijn staat, kan uiteraard ook zij/haar gelezen worden.


Smallingerland

Gemeente Smallingerland, gelegen in het oosten van de provincie Friesland, telt bijna 56.000 inwoners. De gemeente Smallingerland telt veertien officiële kernen. De grootste kern is Drachten, met ruim 45.000 inwoners.


Bestuur


Raad
In Smallingerland bestaat de gemeenteraad uit 31 raadsleden.
Er zijn 10 verschillende fracties.

De raad kent de volgende zetelverdeling: De Eerste Lokale Partij (ELP): 8 zetels, CDA: 4 zetels, PvdA: 4 zetels, ChristenUnie: 4 zetels, Smallingerlands Belang: 2 zetels, VVD: 2 zetels, SP: 2 zetels, GroenLinks: 2 zetels, D66: 2 zetels, en FNP: 1 zetel.


De raad van Smallingerland kent een geheel eigen vergaderstructuur.

De raad komt tweewekelijks bijeen. De vergaderingen bestaan per vergaderavond uit drie hoofdonderdelen, met elk een eigen doel en karakter:

· informatie vergaren (De Ronde Tafel)
· debatteren (Het Debat)

· besluiten (Het Besluit)


Met het oog op vernieuwing en kwaliteit is enige jaren geleden een raadswerkgroep gevormd, die zowel de in gang gezette processen monitort, als voorstellen doet voor verbetering en vernieuwing. De griffier draagt hieraan op (pro)actieve wijze bij.


Coalitie

De partijen De Eerste Lokale Partij (ELP), PvdA, VVD, GroenLinks en FNP vormen een coalitie.

Het college van burgemeester en wethouders wordt gevormd door de burgemeester (voorzitter) en vijf wethouders. In het college hebben twee wethouders zitting in het college namens ELP, één namens PvdA, één namens VVD en één namens GroenLinks en FNP.


Het ambt van burgemeester wordt op dit moment, als waarnemend burgemeester, ingevuld door de heer Tom van Mourik.


Griffie

De griffie biedt de gemeenteraad ondersteuning en advies bij de uitoefening van zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functies.

De griffier geeft leiding aan de griffie.

De griffie van de gemeente Smalllingerland bestaat uit:

· een griffier;
· een adjunct-griffier;
· twee griffiemedewerkers;
Gezamenlijk vullen de medewerkers van de griffie ruim 3 fte in.


De functie van griffier

De functie van griffier kent de volgende hoofdelementen:

1. Advies en ondersteuning aan de raad en de voorzitter van de raad;

2. Managen van de griffie en leidinggeven aan de griffiemedewerkers;

3. Linking-pin tussen de raad, het college, de ambtelijke organisatie en in de driehoek;

4. Externe contacten en communicatie met de (lokale) samenleving;

5. Signaalfunctie ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing.


1. Adviseren en ondersteunen van de gemeenteraad en de voorzitter van de raad

De griffier:

· treedt op als eerste aanspreekpunt en eerste adviseur van de gemeenteraad, raadsvoorzitter, presidium, commissies,

  raadsfracties en raadsleden;

· informeert en adviseert de raad zowel gevraagd als ongevraagd;

· is eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van de raad, bereidt de raadsvergaderingen voor en neemt er in

  faciliterende zin aan deel;

· draagt zorg voor de raadsplanning en bewaakt het nakomen van toezeggingen aan de raad en raadscommissies en

  bewaakt bovendien de nakoming van besluiten.

 

In de afgelopen jaren is de zetelverdeling binnen de raad van Smallingerland aanzienlijk veranderd en daarmee ook de politieke verhoudingen. Binnen deze veranderende verhoudingen is de griffier van Smallingerland strikt onafhankelijk en onpartijdig. Hij doorgrondt het ‘politieke spel’. Hij is er voor alle leden van de raad.

 

Wat alle partijen bindt, is dat voor elke partij het belang van Smallingerland en van de inwoners voorop staat. Een ander gemeenschappelijk doel is, dat alle partijen ernaar streven als raad, als fractie en als individueel lid, optimaal in positie te zijn. Smallingerland zoekt een griffier die de raad in dit streven faciliteert, adviseert en ondersteunt. Hij brengt de raad nog beter in positie, zodat deze zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken nog beter kan uitvoeren. Hij adviseert raadsleden over optimaal gebruik en inzet van raadsinstrumenten. Hij faciliteert raadsleden ten aanzien van majeure onderwerpen en onderwerpen met grote impact, bijvoorbeeld door het (doen) opstellen van procesnotities. Hij faciliteert raadsleden door vroegtijdige agendering.
Richting de voorzitter van de raad is de griffier rolvast, betrouwbaar en zelfbewust. Tijdens raadsvergaderingen beschikt hij over parate kennis van de regels en bewaakt hij samen met de burgemeester actief de processen en procedures.


2. Managen van de griffie en leidinggeven aan de griffiemedewerkers

De griffier:

· geeft integraal en collegiaal leiding aan de griffiemedewerkers;

· coördineert en stroomlijnt de werkzaamheden en treedt op als meewerkend voorman;

· stimuleert en coacht medewerkers in hun functioneren en persoonlijke ontwikkeling;

· bevordert de samenwerking tussen de medewerkers zowel binnen de griffie als tussen de griffie, raadsleden,

  bestuurders, medewerkers en andere samenwerkingspartners;

· stelt planningen en rapportages op over het functioneren van de raad en de griffie.

 

De omvang van de griffie is bescheiden, de werkdruk is hoog.

De griffie en de griffiemedewerkers van Smallingerland staan te boek als klantgericht, bereikbaar en toegankelijk. De griffier koestert deze kwaliteiten en is zich bewust van zijn eigen voorbeeldfunctie herin. Hij is dienstverlenend, maar verstaat ook de kunst van het ‘nee’ zeggen. Hij heeft een hands-on-mentaliteit. Hij is zowel meewerkend voorman als leidinggevende. Als spelverdeler kan hij goed schakelen tussen ruimte geven en delegeren. Binnen de griffie koestert hij het zelforganiserend vermogen, de collegialiteit, de teamsfeer en het onderlinge vertrouwen. De griffier inspireert en coacht medewerkers waar dat kan en stuurt waar dat moet. Hij stimuleert de ontwikkeling van de medewerkers, biedt een luisterend oor en toont empathie.

 

3. Linking-pin tussen raad, college, ambtelijke organisatie, deelname aan de driehoek

De griffier:

· draagt zorg voor een goede stroomlijning van de informatievoorziening van en naar de gemeenteraad en ziet actief

  toe op de kwaliteit en compleetheid van informatie en onderhoudt daartoe relevante contacten met medewerkers van

  de organisatie;

· bewaakt mede de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen bij het politieke

  besluitvormingsproces;

· initieert in de driehoek met de burgemeester en de secretaris, de strategische, procedurele en inhoudelijke

  vraagstukken betreffende de raad;

 

De leden van de driehoek weten elkaar makkelijk te vinden. Wekelijks vindt het driehoeksoverleg plaats tussen burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. Hierin worden zowel operationele, tactische als strategische onderwerpen besproken. De bespreking vindt plaats in een sfeer van onderling vertrouwen. Het gemeenschappelijk belang staat voorop, waarbij ieder zich bewust is van de verschillende rol, positie en verantwoordelijkheid die ieder in het overleg heeft.

Tussen burgemeester en griffier vindt elke week bilateraal overleg plaats.

De griffier is als linking-pin gericht op samenwerking en verbinding. Hij verstaat het spel van geven en nemen. Hij dient het grotere belang van Smallingerland, en komt op voor het specifieke belang van de raad.


4. Externe contacten/communicatie met (lokale) samenleving

De griffier:

· fungeert als eerste aanspreekpunt bij vragen en verzoeken van derden over raadsaangelegenheden;

· draagt zorg voor organisatie en facilitering van raadsbrede activiteiten richting bevolking, waaronder wijkbezoeken,

  inspraakavonden en dergelijke;

· onderhoudt contacten met vertegenwoordigers van de lokale samenleving, bedrijven, instellingen, media en burgers.


De griffier vormt de verbindende schakel tussen de raad, de inwoners en de externe partijen, in faciliterende zin. Hij draagt zorg voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de griffie. De griffier kent de gemeente, het gebied en de regio. Hij kent de lokale samenleving en mogelijke gevoeligheden. De griffier doet voorstellen voor raadsbrede contacten met de lokale samenleving (bijvoorbeeld door het vergaderen op locatie).


5. Signaalfunctie ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing

De griffier:

· adviseert over de rol, functie en positie van de gemeenteraad en de raadscommissies in het lokale politiek-bestuurlijke

  besluitvormingsproces;

· doet voorstellen aan presidium en raad over doorontwikkeling van de duale bestuurspraktijk en stemt deze voorstellen

  af met college en ambtelijke organisatie;

· stelt verbetertrajecten voor inzake bestuurlijke vernieuwing, strategische ontwikkeling van de gemeente en

  strategische bestuurlijk-ambtelijke projecten.


Voor Smallingerland is vernieuwing geen doel op zich. De griffier weet op gepaste wijze voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing te signaleren en agenderen.

Hij zoekt daarbij nauw aansluiting bij de raadswerkgroep die zich richt op bestuurlijke vernieuwing. Hij neemt hierin een proactieve houding en rol. Hij is adviesvaardig en overtuigend.
Hij signaleert mogelijkheden, doet onderzoek, attendeert de leden op goede voorbeelden bij andere gemeenten. Voor de griffier is het vanzelfsprekend dat het ambitieniveau van de raad leidend is en hij waakt er voor de connectie met de werkgroep en/of de andere raadsleden te verliezen. De griffier toont gezag, overtuigingskracht en daadkracht.


Functie-eisen

De griffier van Smallingerland heeft:
· Academisch werk- en denkniveau;
· Kennis van en ervaring met griffie(rs)werkzaamheden;
· Ruime ervaring binnen een overheidsorganisatie;
· Zeer ruime ervaring met politiek/bestuurlijke processen;
· Relevante leidinggevende ervaring binnen vergelijkbare (overheids)organisaties;


Competenties

De griffier van Smallingerland beschikt over de volgende competenties:
· Onafhankelijk en onpartijdig;

· Verbindend;

· Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;

· Natuurlijk gezag en overtuigingskracht;
· Praktisch, nuchter en resultaatgericht;

· Coachend, empathisch en enthousiasmerend;

· Zelfreflectie en humor.


Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 14.

Het betreft een aanstelling voor een jaar, die na goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.


Meer informatie

Bestman · Bestuur & Management kan u meer informatie verschaffen over deze functie.

Voor vragen met betrekking tot het proces en/of de inhoud kunt u contact opnemen met Gert-Jan Jongkind via telefoonnummer 06-50244791.


Mocht u na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie maar wel iemand uit uw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan bent u uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.


Solliciteren

Smallingerland wordt in deze procedure ondersteund door mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.

 

Uw sollicitatie kunt u indienen, door uw motivatiebrief en cv te uploaden via www.bestman.nl.

Uw cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van

uw afgeronde opleidingen.


Nadat uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.


Procedure

De vacature is opengesteld op 07-09-2018.

U kunt reageren tot 21-09-2018, na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.


In de weken 39 t/m 41 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij Bestman · Bestuur & Management.

In week 42 worden de door Bestman · Bestuur & Management geselecteerde kandidaten aan de gemeente Smallingerland gepresenteerd.

In week 43 vindt de eerste selectieronde bij de gemeente Smallingerland plaats.

In week 44 vindt de tweede selectieronde bij de gemeente Smallingerland plaats.


Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.


Uiteindelijk vindt benoeming in de gemeenteraad van Smallingerland plaats.


U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.

Voor meer informatie zie www.bestman.nl

Meer informatie
Deze vacature betreft een fulltime functie.

Functiecategorie(ën) Directie / Management / Bestuur
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Nederland
Trefwoorden

Contactgegevens

Contactpersoon Gert-Jan Jongkind

Vestigingsplaats

Solliciteer