Alle vacatures Print Solliciteer
Nederlands

Vacature: Directeur - MijnGemeenteDichtbij

Profielschets Directeur - MijnGemeenteDichtbij


Inleiding

MijnGemeenteDichtbij zoekt een nieuwe Directeur!

Het betreft de “3e directeur”, de directeur die samen met de gemeentesecretaris van Boxtel en de gemeentesecretaris van Sint-Michielsgestel het driehoofdige directieteam vormt van MijnGemeenteDichtbij.

Bij het ontstaan van MijnGemeenteDichtbij werd gekozen, naast de twee gemeentesecretarissen, een derde directeur aan te stellen voor een periode van twee en een half jaar.

Waar de secretarissen naast hun directiefunctie ook een belangrijke rol vervullen naar hun colleges en het bestuur van hun gemeenten, heeft deze directeur belangrijke toegevoegde waarde omdat hij zich primair kan richten op de organisatie, de dienstverlening, de bedrijfsvoering, de kwaliteit, de resultaten en de ontwikkeling van de organisatie.

Met het oog op het verstrijken van de termijn van deze directeur heeft evaluatie plaatsgevonden van de functie. Vanwege de gebleken meerwaarde is gekozen deze functie van derde directeur een permanent karakter te geven.

Situatieschets
MijnGemeenteDichtbij biedt dienstverlening aan twee gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel sinds de ambtelijke fusie per 1 januari 2016. MijnGemeenteDichtbij werkt voor ongeveer 60.000 inwoners en doet dat volgens het principe van ‘van buiten naar binnen werken’. Sint-Michielsgestel heeft dit samengevat in de aanpak van “Sint-Michielsgestel geeft Ruimte” en Boxtel in “Meewerkend Boxtel”. De medewerkers van MijnGemeenteDichtbij geven hier handen en voeten aan en hanteren daarbij 3 kernwaarden: vernieuwen, verbinden en werken met passie.

De uitdaging voor MijnGemeenteDichtbij
Vanaf het ontstaan, twee jaar geleden, heeft MijnGemeenteDichtbij, zich snel ontwikkeld tot de moderne en taakvolwassen organisatie die het nu is. Daarmee is niet gezegd dat de organisatie nu klaar is. De structuur staat en wordt doorontwikkeld waar dit meerwaarde heeft.
De mensen, de cultuur en het gedrag krijgen permanent aandacht.

Twee jaar na het ontstaan is MijnGemeenteDichtbij toe aan “the next step”.
Speerpunten en aandachtspunten voor deze doorontwikkeling zijn onder meer:
• versterken van het “van buiten naar binnen” werken en het verfijnen van de werkprocessen;

• doorontwikkelen van het organisatiemodel waarbij teams geclusterd zijn in vier “vensters”;

• aandacht hebben voor de menselijke maat;

• het stimuleren van samenwerking en integraliteit;

• het op innovatieve wijze harmoniseren en doorontwikkelen van ICT en digitalisering;

• doorvoeren van een taakstelling als correctie op de begroting;

• bewaren van de balans tussen enerzijds bestuurlijke en ambtelijke ambitie en anderzijds de ambtelijke en

  organisatorische mogelijkheden en capaciteit;

• versterken van het strategische vermogen;

• het stroomlijnen van de informatievoorziening tussen de verschillende bestuurlijke en ambtelijke gremia; en

• het met trots naar buiten treden en MijnGemeenteDichtbij extern positioneren en profileren.


De organisatie
Bij MijnGemeenteDichtbij werken zo'n 480 medewerkers (circa 420 fte) en wordt aangestuurd door het driehoofdige directieteam dat bestaat uit de gemeentesecretarissen van Boxtel en Sint-Michielsgestel en een directeur.

Zij sturen 28 mensen aan (20 teammanagers, 4 wijkmakelaars, 3 programmamanagers en 1 directiesecretaris).

De teammanagers sturen op hun beurt 20 teams aan en begeleiden de teamontwikkeling en teamresultaten.

De teams zijn geclusterd in vier “vensters”:
• Sociaal
• Ruimtelijke, Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling
• Dienstencentrum

• Bedrijfsvoering

Binnen de directie zijn de vensters als portefeuille aan de directieleden toegedeeld, waarbij de vensters Dienstencentrum en Bedrijfsvoering tot de portefeuille van de vacante directiefunctie behoren.


Ontwikkeling

MijnGemeenteDichtbij staat voor een vernieuwende manier van organiseren, meer en meer ingevuld door zelfsturende teams. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht en zelfstandigheid van de teams op het vlak van kennis, inspanning en resultaat. De afgelopen 24 maanden heeft de organisatie een grote ontwikkeling doorgemaakt waarbij de focus ligt op het integraal samenwerken. Het organisatie-ontwikkeltraject is geënt op de socio-techniek en steunt op vier pijlers: mensen, cultuur/gedrag, structuur en systemen.


Mensen
De mensen zijn voor ons heel belangrijk en zijn daarom actief meegenomen in dit hele fusieproces. De aanvankelijke onrust is voorbij en vooruitgang is duidelijk merkbaar. De teams ontwikkelen zich positief en de toegevoegde waarde van de ambtelijke fusie is zichtbaar. Onze ambitie is gericht op het worden van de beste werkgever in overheidsland.


Gedrag van medewerkers
De organisatiecultuur wordt gevormd door het gedrag van medewerkers. Het gedrag vertalen wij naar de houding zoveel mogelijk mee te denken met onze inwoners. Dit vertaalt zich nadrukkelijk in de wens om meer en meer “van buiten naar binnen” en integraal te denken en te werken, breed in de hele organisatie. Dit maakt dat we nadrukkelijk bezig zijn om bewoners(groepen) te enthousiasmeren tot participatie en de medewerkers in houding en gedrag hieraan te verbinden.

Daarnaast werken we bijvoorbeeld met het inzetten van klantreizen. We willen nog een nadrukkelijkere slag maken om de teams, die dit ondersteunen, nog meer eigen verantwoordelijkheid te kunnen geven, meer meedenkend te laten zijn en samen met de inwoner(s) te kijken hoe het wél kan. Denken in oplossingen én mogelijkheden.


Structuur
Op het vlak van structuur zijn afgelopen twee jaar grote stappen gezet. De processen van beide gemeenten zijn waar dat kon in elkaar gevlochten, de werkwijzen zijn meer geharmoniseerd, een verbeterde samenwerking tussen de besturen en de ambtelijke fusie-organisatie is ontstaan en het organisatie-ontwikkeltraject naar verdere zelfsturing en professionele teams is ingezet. Kortom; de structuur van de organisatie staat.


Systemen
Voor wat betreft de systemen liggen de plannen voor de grootste veranderingen (een nieuw zaaksysteem, implementatie Office 365) klaar. Het programma digitaal en procesgericht werken zal erop toezien dat medio 2018 onze systemen volledig in elkaar zijn geïntegreerd en succesvol draaien.

Andere systemen, zoals o.a. het personeelsbeoordelingssysteem en verzuimprotocol, zijn geharmoniseerd en gebaseerd op de eerdergenoemde organisatiefilosofie.

De uitdaging voor de directeur

De uitdaging voor de directeur kent de volgende elementen:

• Neemt in de directie een onafhankelijke positie in.

  Is zich bewust van de positie van de twee andere directeuren en hun rol als linking-pin met hun

  colleges en gemeentebesturen. Weet de balans te houden tussen de belangen van enerzijds

  Boxtel en Sint-Michielsgestel en anderzijds de ambtelijke organisatie MijnGemeenteDichtbij.
• Faciliteert bestuur, directie en medewerkers de balans te vinden tussen bestuurlijke ambitie en ambtelijk

  uitvoeringsvermogen. Hierbij geldt het uitvoeren van de financiële taakstelling als extra uitdaging.

• Investeert in de verdere professionalisering en doorontwikkeling van de gehele organisatie en in het bijzonder in

  (de teamleiders van) de twee vensters die tot zijn portefeuille behoren: Dienstencentrum en Bedrijfsvoering.

• Weet de medewerkers te inspireren om zich in te zetten en bij te blijven dragen aan de

  permanente ontwikkeling van MijnGemeenteDichtbij. Stimuleert taakvolwassenheid, zelfsturing

  en eigenaarschap bij de medewerkers. Coacht en faciliteert waar mogelijk, stuurt uitsluitend wanneer dat moet.

• Vergroot de aandacht voor de menselijke maat. Na de eerste fase van organisatieontwikkeling waarin een accent lag

  op het structureren van de organisatie, breekt nu een fase aan waarin het accent verschuift naar de mens, het gedrag

  en de relatie.

• Zet vervolgstappen in het proces van digitalisering en automatisering, gericht op het faciliteren van de klanten van

  Boxtel en Sint-Michielsgestel en van het bestuur en de medewerkers.

• Draagt als intern boegbeeld en voorbeeld consequent de kernwaarden uit: vernieuwen, verbinden en werken

  met passie.

• Treedt als extern boegbeeld en als ambassadeur van MijnGemeenteDichtbij naar buiten en profileert de organisatie

  op social media en in regionale en landelijke netwerken.

Wat zoeken wij in een nieuw lid van de directieraad (m/v)?
De collega die wij zoeken:
• Ziet er een uitdaging in MijnGemeenteDichtbij te begeleiden en de ingeslagen koers te bestendigen en door

  te ontwikkelen. Beoogd is een verbindend leider met visie die mensen mee kan nemen in de verdere ontwikkeling naar

  een flexibele en dienstverlenende organisatie waarin zelfsturing, persoonlijk ondernemerschap, creativiteit, lef en

  innovatie kernbegrippen zijn en vertrouwen geven en loslaten aan de basis staan. Een collega met sterke

  communicatieve en contactuele vaardigheden en met gevoel voor de menselijke maat.
• Heeft ruime ervaring met organisatieontwikkeling (bij voorkeur ook met zelfsturende teams), bedrijfsprocessen en
  de invoering daarvan. Hij/zij heeft een antenne voor ontwikkelingen en kan anderen inspireren om te vernieuwen,

  creatief te zijn en te innoveren, met daarbij het vermogen vanuit natuurlijk leiderschap mensen daarin mee te nemen.

  Iemand die snapt wat de opgave is en daarbij de focus legt op mensen en middelen.
• Heeft een passie voor werken bij de overheid en een duidelijke visie op de (veranderende) rol hiervan.

  Heeft oog voor implementatie en procesmanagement, kent de politiek/bestuurlijke context en stuurt op resultaten.

  Hij/zij is bedreven in organisatorische veranderingsopgaven, kan richting geven en heeft een coachende stijl. 
  Bij voorkeur iemand met ervaring met zelfsturing.
• Heeft stevige kennis van en ervaring met bedrijfsvoering (financiële bedrijfsvoering, capaciteitsplanning, P&C cycli),

  is in staat om juiste en adequate management-informatie te overleggen waarop beslissingen gebaseerd kunnen

  worden en onderkent het belang van de ontwikkeling van data-gedreven/it-gedreven organisatie en heeft hier

  aantoonbare affiniteit mee.

• Is trots op MijnGemeenteDichtbij en draagt dit als ambassadeur van de organisatie uit in regionale en landelijke

  netwerken en op social media.


Functie-eisen
Academisch werk- en denkniveau.
Ruime managementervaring en stevige ervaring met organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.


Inschaling en beschikbaarheid
Passend in max. functieschaal 15.
Beschikbaar uiterlijk per mei 2018.
Het gaat hier om een dienstverband bij MijnGemeenteDichtbij.


Persoonskenmerken en competentieprofiel
Krachtig, besluitvaardig, creatieve denker, toegankelijk, inspirerend, integer, werkt vanuit vertrouwen, energiek met gevoel voor humor, relativeringsvermogen, bruggenbouwer/verbinder.

Om deze functie optimaal uit te kunnen oefenen, zijn de volgende competenties vereist:
Koersvast met visie en lef, ondernemerschap, leiderschap, overtuigingskracht, verandervermogen, verbindend vermogen, teamplayer en bestuurlijke en politieke sensitiviteit.


Meer informatie

Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management voert deze procedure uit voor MijnGemeenteDichtbij.

Voor informatie over profiel & procedure, belt u hem via telefoonnummer: 020-3484630 of 06-50244791.


Solliciteren

Interesse in deze functie?

Sollicitaties lopen uitsluitend via Bestman. U kunt reageren via de website www.bestman.nl.

Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv.

Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 16 februari 2018.


Procedure & Planning

Op maandag 12 maart presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan MijnGemeenteDichtbij.
Op vrijdag 16 maart wordt de eerste ronde selectiegesprekken gevoerd bij MijnGemeenteDichtbij.
Op maandag 19 maart wordt de tweede ronde selectiegesprekken gevoerd bij MijnGemeenteDichtbij.
Een nadere planning met betrekking tot het mogelijke assessment, het inwinnen van referenties, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Bij de keuze van kandidaten wordt mogelijk een selectieassessment ingezet.

U kunt uw cv en motivatiebrief uploaden door te klikken op “Solliciteer”.
 

Meer informatie
Deze vacature betreft een fulltime functie.

Plaatsingsdatum 25-01-2018
Standplaats Boxtel & Sint-Michielsgestel
Opleidingsniveau WO / PhD
Uren 36
Niveau Executive/Director
Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd met uitzicht op vast
Salaris Schaal 15
Functiecategorie(ën) Directie / Management / Bestuur
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Noord-Brabant
Trefwoorden

Contactgegevens

Contactpersoon Gert-Jan Jongkind

Vestigingsplaats

Solliciteer